Infolinka: +420 565 3018 61
Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

-------------------------------------------------------
Obsah
-----
1. Rozsah platnosti
2. Uzavření smlouvy
3. Odstoupení od smlouvy
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a zasílací podmínky
6. Výhrada vlastnického práva
7. Odpovědnost za vady
8. Rozhodčí řízení a soudní příslušnost
9. Alternativní řešení sporů
1) Rozsah platnosti
1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Kübler-Holz s.r.o. (dále jen
"prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel nebo podnikatel
(dále jen "zákazník") s prodejcem ohledně zboží prezentovaného tímto prodejcem v
jeho internetovém obchodu. Tímto se vylučuje uplatnění vlastních podmínek
zákazníka, ledaže by bylo ujednáno jinak.
1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá
fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní
činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Obchodníkem ve smyslu těchto
Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo
osobní společnost s právní subjektivitou, která jedná, i prostřednictvím jiné
osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze
považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.
2) Uzavření smlouvy
2.1 Popisy produktů prezentované v internetovém obchodě prodejce nepředstavují
závazné návrhy ze strany prodejce, nýbrž slouží k učinění závazného návrhu ze
strany zákazníka.
2.2 Zákazník může návrh učinit prostřednictvím online objednacího formuláře
integrovaného v internetovém obchodu prodejce. Zákazník přitom poté, co vloží
vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvuje elektronický objednací
proces, kliknutím na tlačítko pro dokončení objednacího procesu podává právně
závazný návrh na uzavření smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb nacházejících
se v nákupním košíku. Zákazník může návrh prodejci učinit rovněž telefonicky,
faxem, e-mailem nebo poštou.
2.3 Prodejce může návrh zákazníka ve lhůtě pěti dní přijmout
- tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení
objednávky v textové formě (faxem či e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto
ohledu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi, anebo
- tím, že zákazníkovi dodá objednané zboží, přičemž rozhodující je v tomto
ohledu doručení zboží zákazníkovi, anebo
- tím, že zákazníka poté, co učiní objednávku, vyzve k jejímu zaplacení.
Dojde-li k naplnění více než jedné z výše uvedených alternativ, vzniká smlouva k
okamžiku, v němž poprvé nastala některá z těchto alternativ. Nepřijme-li
prodejce návrh zákazníka ve shora uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí
návrhu s tím důsledkem, že zákazník již není dále vázán svým projevem vůle.
2.4 Lhůta k přijetí návrhu začíná běžet následující den po odeslání návrhu
zákazníkem, přičemž končí uplynutím pátého dne, jenž následuje po dni odeslání návrhu.
2.5 V případě učinění návrhu prostřednictvím prodejcova online objednacího
formuláře je text smlouvy prodejcem uložen a je zákazníkovi po odeslání jeho
objednávky zaslán společně s těmito VOP v textové podobě (např. e-mail, fax nebo
dopis). Text smlouvy je navíc archivován na webových stránkách prodejce, přičemž
zákazník k němu má prostřednictvím svého zákaznického účtu po zadání
odpovídajících přihlašovacích údajů zajištěn bezplatný přístup, pokud si
zákaznický účet před odesláním své objednávky v internetovém obchodu prodejcezaložil.
2.6 Než zákazník prostřednictvím online objednacího formuláře objednávku závazně
potvrdí, může svá zadání průběžně upravovat pomocí běžných funkcí počítačové
klávesnice a myši. Veškeré zadané údaje jsou před jejich závazným potvrzením
navíc ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně, přičemž i tam je lze upravovat
pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši.
2.7 Smlouvu lze uzavřít v německém nebo v českém jazyce.
3) Odstoupení od smlouvy
3.1 Spotřebitelé mají zpravidla právo na odstoupení od smlouvy.
3.2 Bližší informace o právu na odstoupení od smlouvy vyplývají z odstavce
Poučení o odstoupení od smlouvy.
4) Ceny a platební podmínky
4.1 Pokud z popisu produktu prodejce nevyplývá jinak, jsou uváděné ceny cenami
konečnými, přičemž je v nich již zahrnuta zákonem stanovená daň z přidané
hodnoty. Případné další náklady vznikající v souvislosti s dodáním a zasláním
zboží jsou v příslušném popisu produktu uvedeny samostatně.
4.2 Zákazník má k dispozici různé způsoby platby uvedené v internetovém obchodu
prodejce.
4.3 Byla-li sjednána platba předem, je platba splatná bezprostředně po uzavření
smlouvy.
4.4 Pokud zákazník zvolí platbu pomocí "PayPal", proběhne celý platební proces
prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a to za podmínek používání
služeb PayPal, které jsou k dispozici na
https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE.
Přivyužití tohoto způsobu platby se mj. předpokládá, že si zákazník založí účet
PayPal nebo že takový účet již vlastní.
 
5) Dodací a zasílací podmínky
5.1 Zákazník si odebere zboží ze závodu v Moravských Budějovicích - Lažínkách
 
5.2 Při vlasním odběru je zákazník informován prodávajícím e-mailem, že jím objednané zboží je připraveno k odběru. Po obdržení tohoto e-mailu si zákazník může, po domluvě s prodejcem, vyzvednout zboží v sídle prodávajícího.
 
6) Výhrada vlastnického práva
Pro případ plnění poskytovaného prodejcem předem, si prodejce vyhrazuje
vlastnické právo k dodanému zboží, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné
kupní ceny.
7) Odpovědnost za vady
Platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Podle článku 2165 českého Občanského
zákoníku má spotřebitel obecně ze zákona nárok na záruku po dobu dvou let.
8) Rozhodčí řízení a soudní příslušnost
8.1 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro
veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má zákazník obvyklé
bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem
soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně
bydliště zákazníka.
8.2 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu odstavce 1.2, platí pro
veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má prodávajícísídlo,
s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem
soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně
obchodní sídlo prodávajícího.
9) Alternativní řešení sporů
9.1 Komise EU nabízí na internetu pod následujícím odkazem platformu pro řešení
sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vzniklých
v souvislosti s nakupováním on-line, jichž se účastní spotřebitel.
9.2 Prodejce není ani povinen, ani připraven účastnit se řešení sporů podle
postupů mediačního místa pro spotřebitele.
Naposled jste si prohlíželi ...