Infolinka: +420 565 3018 61
Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hodin

Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani nezávislé profesní činnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás KÜBLER-HOLZ-Export-Import, Dřevoopracování, s.r.o GmbH, Lazinky 78, 67602, Česká republika, tel.: +420 565 301860, Fax: +420 565 301879, e-mail: info@holzkuebler.de, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným poštou , Telefax nebo e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady za vrácení zboží. Přímé náklady za vrácení zboží, které nám není kvůli jeho vlastnostem možné zaslat normálně poštou zpět (spediční zboží), činí maximálně 4000 Czech koruna (CZK) .

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vylouèení nebo pøedèasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv o dodávce zboží, které bylo po dodání kvůli své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Všeobecné pokyny

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Adresát:

KÜBLER-HOLZ-Export-Import, Dřevoopracování, s.r.o GmbH
Lazinky 78
67602
Česká republika

Fax: +420 565 301879
e-mail: info@holzkuebler.de

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Naposled jste si prohlíželi ...