Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.
1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Kübler Holz s.r.o., Lazinky 78, 67602 Moravske Budejovice, Tschechien, Tel.: +420 565 301860, Fax: +420 565 301879, E-Mail: info@holzkuebler.de. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.
 
2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu
Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:
- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v okamžiku přístupu
- objem odeslaných dat v bytech
- zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)
Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.
 
3) Cookies
Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.
Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.
Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.
Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.
 
4) Navázání kontaktu
Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.
 
5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy
Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.
 
6) Funkce komentářů
V rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají a zveřejňují následující údaje: text komentáře, čas jeho vytvoření a jméno či přezdívka zvolené autorem komentáře. Kromě toho se do protokolu ukládá také Vaše IP adresa. IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí Vámi zveřejněný obsah za protiprávní. Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.
 
7) Využití Vašich dat k přímé reklamě
Reklama poštou
Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádět personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa a - pokud jsme v rámci smluvního vztahu od Vás obdrželi - také titul, akademickou hodnost, rok narození a Vaše profesní, odvětvové či obchodní označení) a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech, které distribuujeme poštou.
Proti uchovávání a využívání dat k tomuto účelu můžete kdykoliv podat námitku, kterou sdělíte správci.
 
8) Zpracování dat při vyřizování objednávek
8.1 Při vyřizování Vašich objednávek spolupracujeme s následujícím poskytovatelem / následujícími poskytovateli, který / kteří nás zcela nebo částečně podporuje / podporují při plnění uzavřených smluv. K těmto poskytovatelům se přenášejí určité osobní údaje, a to za následujících podmínek.
Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
8.2 Plentymarkets
Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím poskytovatele „plentymarkets“ (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Jméno, adresa a případné další osobní údaje se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předávají společnosti plentymarkets výhradně za účelem administrace online objednávky. Data se předávají dále jen tehdy, pokud je to nezbytné pro realizaci objednávky. Podrobnosti o ochraně osobních údajů ve společnosti plentymarkets GmbH a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti plentymarkets GmbH jsou uvedeny na internetové stránce společnosti (www.plentymarkets.eu).
8.3 Předávání osobních údajů přepravním společnostem
- Česká pošta
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika), před dodáním zboží předáváme České poště Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme České poště pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s Českou poštou předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči České poště může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- PPL
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti PPL -
Professional Parcel Logistic (PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
-Jažlovice, Česká republika), před dodáním zboží předáváme společnosti PPL Vaši
e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si
mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o
plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj
výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl.
6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti PPL pouze jméno adresáta a dodací
adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V
takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s PPL předem na čase dodání,
ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti PPL může být
kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- Geis
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti Geis (Geis
Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I.,337 01 Ejpovice, Česká republika), před dodáním
zboží předáváme společnosti Geis Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání,
popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste
k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas
neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme
společnosti Geis pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen
tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít
možnost, dohodnout se s Geis předem na čase dodání, ani neobdržíte předem
informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči pře8.4 Použití internetových platebních služeb
- Paypal
Při platbě prostřednictvím PayPal, kreditní kartou prostřednictvím PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ prostřednictvím PayPal předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Předání dat se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro realizaci platby.
U několika platebních metod (kreditní kartou přes PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ přes PayPal) si společnost PayPal vyhrazuje provést hodnocení bonity. Za tímto účelem mohou být Vaše platební data případně předána agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, právním základem je oprávněný zájem společnosti PayPal na zjištění Vaší platební schopnosti. Výsledek ověření bonity, statisticky určenou pravděpodobnost výpadku platby, společnost PayPal využívá pro rozhodnutí, zda umožní využít příslušnou platební metodu. V hodnocení bonity mohou být zahrnuty pravděpodobnostní hodnoty (tzv. scoringové hodnoty). Jestliže výsledek hodnocení bonity obsahuje scoringové hodnoty, jsou založeny na vědecky uznaném matematicko-statistickém postupu. Součástí výpočtu scoringových hodnot, ale nikoliv jedinou součástí, jsou také adresní data. Další informace o právní ochraně osobních údajů, mimo jiné o využívaných agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti, si prosím přečtěte v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete společnosti PayPal kdykoliv sdělit svou námitku. Společnost PayPal však nadále bude oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k realizaci platby v souvislosti s plněním smlouvy.
 
9) Social Media Videos a jejich využití
Využití videí Youtube
Tento web využívá funkci vkládání obsahu Youtube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).
Používá se pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „Youtube“ používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „Youtube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.
Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí „DoubleClick“ společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.
Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Další informace o ochraně osobních údajů na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy
 
10) Práva subjektu údajů
10.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:
- Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
- Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
- Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.
10.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU
JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.
JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.
 
11) Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.

Zpet

Parse Time: 0.487s